نیم کرههای مغز ما، ویژگی ها و راهکارهای تقویت

به نسبت اینکه ما چند درصد ما از نیمکره های مغزمون استفاده میکنیم، رفتارها و عاداتمون هم با همدیگه متفاوته.